ABEO - Algemene Belangenvereniging Ede-Oost

Uit Agenda

Nieuwste foto's

Algemene Belangenvereniging Ede-Oost (ABEO)

Doel

ABEO is een belangenvereniging van en voor de bewoners van Ede Oost / Burgemeesterswijk. Zij heeft als doel het woon- en leefklimaat in en om de wijk te bewaken en te verbeteren.
 
De gemeente Ede beschouwt ABEO als belangrijke, formele gesprekspartner voor zaken die te maken hebben met dit woon- en leefklimaat.
 
Om hierbij op gelijkwaardige basis te kunnen opereren, is het van groot belang dat ABEO zoveel mogelijk bewoners van de wijk vertegenwoordigt.

 

 

Werkwijze
ABEO houdt zich onder andere bezig met:
  • het anticiperen op, het beoordelen van en het voeren van procedures over plannen van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid, die gevolgen zouden kunnen hebben voor onze wijk
  • het informeren van de leden over datgene wat in onze wijk speelt of gaat spelen
  • het verzamelen van ideeën en klachten met betrekking tot de leefbaarheid van onze wijk en het voeren van overleg met de hiervoor verantwoordelijke betrokken instanties
  • het betrekken van buurtbewoners bij de wijk en bij besluiten die hen aangaan; het bevorderen van burgerparticipatie en van de sociale samenhang in de wijk
 
ABEO streeft ernaar niet te spreken namens de buurt maar vanuit de buurt. Signalen vanuit de buurt worden door het bestuur opgepikt, gewogen en indien daartoe aanleiding is, vertaald richting de gemeente of andere instanties.
 
In individuele gevallen kunnen wij proberen uw vraag te beantwoorden of kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste (gemeentelijke) instantie. Zie daarvoor de wegwijzer.
 
Bestuur en werkgroepleden zijn degenen die de over het algemeen de rechtstreekse contacten hebben met vertegenwoordigers van de (gemeentelijke) instanties. Dit gebeurt zoveel mogelijk na afstemming met de leden en/of de betrokken buurtbewoners. 
 
Signalen over eenzelfde probleem of aandachtspunt worden zoveel mogelijk gebundeld en de betrokken mensen worden met elkaar in contact gebracht. Als blijkt dat er een serieus en breed gedragen probleem of aandachtspunt  is, wordt er vanuit de buurtbewoners een werkgroep gevormd. Binnen het ABEO bestuur zal dan een vaste persoon fungeren als spreekbuis richting de rest van het bestuur, de ABEO leden en de betreffende instanties. Op dat moment is een onderwerp een zgn. ‘dossier’ geworden.